Stödrelationsverksamhet för barnfamiljer

Vi ordnar planmässig och målinriktad frivilligverksamhet där en stödperson eller stödfamilj hjälper till att främja barns och ungas välbefinnande.

Stödrelationsverksamheten hör till familjecentrets tjänster inom familjesocialarbetet. Om ett barn eller en ung i familjen behöver särskilt stöd, kan barnet eller familjen få en stödperson eller en stödfamilj. Barnet behöver inte vara klient inom barnskyddet för att få en stödperson. Stödpersonen träffar barnet ungefär ett par timmar åt gången med 1-2 veckors mellanrum för olika aktiviteter. Om familjen får en stödfamilj, vistas barnet hos stödfamiljen till exempel ett veckoslut i månaden. Stödrelationsverksamheten är systematisk, handledd och målinriktad frivilligverksamhet som syftar till att främja barns och ungas välbefinnande samt stödja deras uppväxt och utveckling. Planen för stödrelationsverksamheten utarbetas tillsammans med din familj och stödpersonen eller -familjen och ses över regelbundet enligt överenskommelse. Stödpersonerna är frivilliga, myndiga personer, som lever ett balanserat liv och inte har en brottslig bakgrund. Deras lämplighet för uppgiften har bedömts. Stödpersonen eller -familjen har fått utbildning för stödrelationsverksamheten. De har tystnadsplikt som gäller även efter att arbetet har avslutats. Till stödpersonen betalas ett arvode och kostnadsersättning, men för familjerna är tjänsten kostnadsfri. Stödrelationsverksamheten är avsedd för familjer med barn eller ungdomar under 18 år.

Villkor för att få tjänsten

Stödrelationsverksamheten är avsedd för familjer med barn under 18 år. Om familjen behöver särskilt stöd, kan barnet eller familjen få en stödperson eller en stödfamilj. Socialarbetaren bedömer behovet av tjänsten tillsammans med dig innan du får en stödfamilj eller stödperson.

Tjänsten är avgiftsfri.