Färdtjänst för äldre

Vi ordnar färdhjälp när resor med kollektivtrafiken inte är möjliga.

En tillgänglig och fungerande allmän kollektivtrafik inklusive anrops- och servicetrafik är det främsta sättet att ordna sådan rörlighet som lämpar sig för alla. Utifrån behovsprövning kan vi bevilja dig färdtjänst (taxikort) enligt socialvårdslagen 1301/2014 och 9 § i socialvårdsförordningen, om du inte självständigt kan använda allmänna trafikmedel eller en anrops- eller servicelinje på grund av din rörelse- eller funktionsförmåga. Tjänsten är avsedd för dig som har långvariga rörelsesvårigheter och som är särskilt ekonomiskt i en svagare ställning. Syftet med färdtjänsten är inte att ersätta bristfällig kollektivtrafik och den är avsedd i första hand för personer över 65 år. Färdtjänstresor beviljas för resor för att uträtta ärenden, rekreation och fritid och syftet med dem är att hjälpa dig i att självständigt sköta dina dagliga ärenden och upprätthålla ett socialt liv. Antalet resor kan vara högst tio (10) enkelriktade resor i månaden. Färdtjänst kan inte användas för resor till läkare, rehabilitering och hälsovård, för vilka du kan få ersättning från FPA enligt sjukförsäkringslagen.

Villkor för att få tjänsten

Tjänsten är behovsprövad och beviljas på grundval av en bedömning av servicebehovet. Sökanden ska ha sin boendekommun enligt lagen om hemkommun i Västra Nylands välfärdsområde. I bedömningen av servicebehovet bedöms din situation på ett övergripande sätt med hänsyn till livssituationen och den ekonomiska situationen. Syftet med färdtjänst är att stödja ett självständigt boende hemma, skötseln av ärenden och socialt deltagande. Tjänsten kan beviljas dig om - du inte får stöd för resor med stöd av andra författningar - din funktionsförmåga är långvarigt nedsatt på grund av sjukdomar och/eller hög ålder - det inte är möjligt att använda familjens bil självständigt eller med en person som bor i samma hushåll - din nedsatta funktionsförmåga orsakar oskäliga svårigheter att använda allmän kollektivtrafik. Färdtjänst kan inte användas för resor till läkare, rehabilitering och hälsovård, för vilka du kan få ersättning från FPA enligt sjukförsäkringslagen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.