Utkomststöd

Utkomststöd är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand. Det är avsett för att trygga din och din familjs försörjning och främja ett självständigt liv.

Syftet med utkomststödet är att trygga försörjning för dig och din familj samt att främja förmågan att klara av självständigt. Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand. Grundläggande utkomststöd ansöks hos FPA. Kompletterande utkomststöd kan beviljas för särskilda eller exceptionella situationer. Kompletterande och förebyggande utkomststöd beviljas av socialtjänsten. Syftet med det förebyggande utkomststödet är att främja individers och familjers sociala trygghet och självständiga liv samt att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd. Förebyggande stöd kan beviljas om det är nödvändigt för att förbättra din livssituation eller lindra svårigheter, till exempel vid en akut försämring av din ekonomiska situation eller i samband med utredning av överskuldsättning. Beviljandet av stödet är inte beroende av din rätt till grundläggande utkomststöd, utan stödet beviljas med beaktande av din faktiska ekonomiska situation. Du kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd vid välfärdsområdets socialtjänster på basis av både ett positivt och ett negativt beslut om FPA:s grundläggande utkomststöd. Du kan också lämna in en ansökan om dessa till FPA samtidigt som du ansöker om grundläggande utkomststöd, varvid FPA överför din ansökan till socialtjänsten på din begäran. Du får beslutet om utkomststöd inom sju arbetsdagar. I brådskande situationer får du beslutet redan följande arbetsdag efter att du lämnat in ansökan. Beviljandet av utkomststöd grundar sig på lagen (lagen om utkomststöd 1412/1997).

Villkor för att få tjänsten

Välfärdsområdet beviljar kompletterande och förebyggande utkomststöd för nödvändiga utgifter som inte omfattas av FPA:s grundläggande utkomststöd. Beviljandet av stödet är behovsprövat och bedöms alltid från fall till fall. Förebyggande stöd kan beviljas om det är nödvändigt för att förbättra din livssituation eller att lindra svårigheter. Syftet med stödet är att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd. Beviljandet av det förebyggande utkomststödet är inte beroende av din rätt till grundläggande utkomststöd, utan stödet beviljas med beaktande av din faktiska ekonomiska situation. Grundläggande utkomststöd ansöks hos FPA. För att beviljas kompletterande och förebyggande utkomststöd måste du ha ett positivt eller negativt beslut om grundläggande utkomststöd utfärdat av FPA. Det kompletterande och förebyggande utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand, vilket innebär att vi vid behov vägleder dig att ansöka om andra primära förmåner först. Beviljandet av utkomststöd grundar sig på lagen om utkomststöd (lagen om utkomststöd 1412/1997).

Tjänsten är avgiftsfri.