Färdtjänst för personer med funktionsnedsättning

Vi ersätter resor för att göra det lättare att röra på sig.

Färdtjänst i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp är en tjänst där man ersätter resor till arbete, studier, hobbyer eller rekreation för personer med funktionsnedsättning. Färdtjänsten är avsedd för personer med svår funktionsnedsättning, som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan använda kollektivtrafiken utan oskäligt stora svårigheter. Till hobby- och rekreationsverksamhet beviljas minst 18 färdtjänstresor i månaden. Arbets- och studieresor beviljas separat.

Villkor för att få tjänsten

Tjänstens klienter är personer med svår funktionsnedsättning som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan använda kollektivtrafiken utan oskäligt stora svårigheter.

Klientavgiften för färdtjänst enligt lagen om funktionshinderservice bestäms utifrån den gällande taxan för kollektivtrafiken på orten.

Hur kan jag beställa färdtjänst när den har beviljats mig?