Säännöllinen kotihoito ikääntyneille

Tuemme ikääntyneiden kotona asumista ja omatoimista elämää.

Säännöllinen kotihoito tukee kotona asumista ja omatoimista elämää sekä kannustaa omien voimavarojen käyttöön. Kotihoitoa järjestetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti, jolloin asiakkaan tarpeen mukaan palveluita voidaan lisätä, vähentää tai lopettaa. Kotihoidon asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja. Kotihoidon palvelu sisältää sosiaalihuoltolain mukaisen kotihoidon sekä terveydenhuoltolain mukaisen kotisairaanhoidon. Tarjoamme palvelua asiakkaille kaikkina vuorokauden aikoina. Käyntejä voidaan toteuttaa joko asiakkaan kotona tai etäyhteyden avulla. Osana kotihoidon palveluita hyödynnetään hyvinvointiteknologiaa kuten esimerkiksi sähköinen ovenavaus ja lääkeautomaatti. Kotihoidon palveluun kuuluu asiakkaan toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukeminen, ravitsemuksesta ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen sekä lääkehoito ja sairaanhoidolliset toimenpiteet ja seurannat. Säännöllinen kotihoito myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella, mikäli palvelujen tarve on päivittäistä tai vähintään kerran viikossa toistuvaa. Kotihoitoa voidaan tuottaa hyvinvointialueen omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä sopimuspalveluntuottajien kanssa. Laadimme asiakkaan kanssa yhteistyössä yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman, jota toteutamme kuntouttavalla työotteella yhdessä omaisten ja läheisten kanssa. Kirjaamme suunnitelmaan yksilölliset tavoitteet ja keinot niihin toimiin, joista asiakas ei suoriudu itsenäisesti. Ohjaamme ja kannustamme asiakasta omien voimavarojen käyttöön ja tuemme toimintakyvyn ylläpitämisessä. Säännöllinen kotihoito on maksullista. Kuukausimaksu määräytyy asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman perusteella ja maksuun vaikuttaa talouden koko ja yhteenlasketut bruttotulot. Kotona asumisen tueksi on mahdollista saada kotiin myös tukipalveluita palvelutarpeenarvioinnin perusteella.

Ehdot palvelun saamiseksi

Kotihoito perustuu sosiaalihuoltolakiin (19a§ ja 20§) ja terveydenhuoltolakiin (25§). Säännöllinen kotihoito on tarkoitettu sinulle, jolla on alentunut toimintakyky ikääntymisen, sairauden tai vamman perusteella ja pärjääminen arjessa itsenäisesti, omaisten tai muiden palveluiden turvin ei ole mahdollista. Palvelulla pyrimme turvaamaan kotona asumistasi niin pitkään kuin mahdollista ja tukemaan sinua toimintakykysi säilyttämisessä. Hoito ja huolenpito vaatii säännöllistä ja pitkäaikaista sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Kotisairaanhoitoa annetaan kaikenikäisille henkilöille ja kotihoitoa täysi-ikäisille henkilöille. Toimintakyvyn alenema näkyy tyypillisesti arkisuoriutumisen toiminnoissa kuten syömisessä, peseytymisessä, pukeutumisessa, sängystä ja tuolista siirtymisessä, liikkumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, lääkehoidossa sekä kotiympäristön siisteyteen liittyvissä päivittäisissä askareissa. Palveluiden myöntäminen perustuu ammattilaisen tekemään arviointiin. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä sinun ja/tai omaisesi kanssa. Toimintakyvyn arvioinnissa käytetään RAI-toimintakykymittaria, jolla arvioidaan arkisuoriutumista, päivittäistä päätöksentekokykyä ja palveluntarvetta. Tarvittaessa käytetään muita terveydentilaa ja toimintakykyä kuvaavia mittareita. Yksittäinen mittarin tulos ei ole kriteeri avun, tuen tai palvelun saamiselle. Palvelutarvettasi arvioidaan kokonaistilanteesi huomioiden. Säännöllisen kotihoidon kriteerien avulla kohdennamme palvelua henkilöille, jotka alentuneen toimintakyvyn vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Palvelun tarpeen tulee olla jatkuvaa (viikoittaista tai päivittäistä) ja kestoltaan yli kaksi kuukautta.

Palvelu on maksullinen. Maksu määräytyy kotihoidon tuntimäärän, asiakkaan maksukyvyn ja perhekoon mukaan. Maksuun vaikuttaa asiakkaan mahdollinen sotainvaliditeetti.

Lisätietoja kotihoidon maksuista löydät asiakasmaksu-sivulta.

Lue lisää asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä.