Ergoterapi för vuxna

Vi erbjuder rehabilitering då funktionsförmågan är försämrad eller om det har blivit svårare att klara av vardagen på grund av en sjukdom eller skada. Du behöver alltid ha en tidsbokning till ergoterapins tjänster.

Ergoterapi för vuxna är en rehabiliteringstjänst inom öppenvården. Den hjälper dig när din funktionsförmåga har förändrats på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och du har svårt att klara dig i det dagliga livet. Baserat på den individuella bedömningen definieras målen för rehabiliteringen tillsammans med dig. Efter bedömningen planeras de metoder som används i ergoterapin. Målet med ergoterapin är att stödja dig med att klara av de dagliga funktioner som är meningsfulla för dig så självständigt som möjligt, trots funktionsbegränsningar. Ergoterapi omfattar bedömning av funktionsförmåga, handledning och rådgivning, bedömning av behov av hjälpmedel och ändringsarbeten i bostaden samt genomförande av terapi. Ergoterapi genomförs vid mottagningsbesök och/eller hembesök. Vid behov gör vi multiprofessionellt samarbete för att stödja din rehabilitering.  Du kan själv söka dig till ergoterapin på rekommendation av en sjukskötare, läkare eller annan yrkesutbildad person inom social- och hälsovården. Om terapeuten anser att det behövs ett medicinskt ställningstagande för din rehabilitering, kan du hänvisas till din hälsocentralsläkare. Du kan behöva en remiss från en vårdcentralsläkare för att bedöma ditt rehabiliteringsbehov.

Villkor för att få tjänsten

Du kan söka dig till rehabiliteringstjänster inom öppenvården utan läkarremiss. Om din rehabilitering inte fortskrider terapeutiskt eller om det behövs ett medicinskt ställningstagande, kan vi hänvisa dig till en hälsocentralsläkare eller du kan behöva en remiss från en hälsocentralsläkare för att bedöma ditt rehabiliteringsbehov. När en annan aktör, till exempel FPA, har rehabiliteringsansvaret, beviljas inte rehabilitering inom primärvården som ett komplement till FPA:s rehabilitering. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer din situation och gör upp en rehabiliteringsplan tillsammans med dig. Utgångspunkten för rehabilitering är att när din funktionsförmåga har förändrats på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, stöder vi din funktionsförmåga och självständighet genom rehabilitering.

Tjänsten är delvis avgiftsbelagd.

Du hittar priserna för tjänsten på sidan för klientavgifter.