Substitutionsbehandling vid opioidberoende för klienter inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna

Vi erbjuder läkemedelsassisterad missbrukarvård för personer vars utsättning av opioider med stöd av annan missbrukarvård inte har lyckats.

Opioidberoende är en långvarig sjukdom, och därmed är dess behandling långvarig, målinriktad och systematisk. Målet med substitutionsbehandling vid opioidberoende kan vara rehabilitering för ett liv utan berusningsmedel, eller att minska de skador som orsakas av missbruket. Målet med behandlingen kan också ligga mellan dessa punkter. Målet med behandlingen görs upp tillsammans med dig, och det beaktas vid planeringen av behandlingen. Substitutionsbehandling vid opioidberoende omfattar förutom läkemedelsbehandling även stöd för hälsan och livskompetensen. En behandlingsplan utarbetas tillsammans med dig och i den kommer man överens om arbetet för att stödja ditt välbefinnande och främja en förbättring av din livskvalitet. Det rehabiliterande arbetet innefattar till exempel diskussioner om missbruksbehandling och övning av olika färdigheter i din vardagsmiljö. Vårdplanen uppdateras regelbundet och till exempel när syftet för behandlingen ändras. Substitutionsbehandlingen vid opioidberoende genomförs på öppenvårdsenheter inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna. En trygg inledning av läkemedelsbehandlingen förutsätter dagliga besök på vårdplatsen. Behandlingen kan också påbörjas på en institution om din hälsa förutsätter det. Detta kan till exempel vara fallet om du är i dåligt fysiskt skick eller behöver avvänja dig från andra berusningsmedel på en institution.

Villkor för att få tjänsten

Substitutionsbehandling av opioider kan inledas om du har konstaterats vara beroende av opioider (klassifikationen av sjukdomar ICD-10) och du är villig att avvänja dig från att använda dem, men avvänjningen inte har lyckats med hjälp av andra stödåtgärder inom missbruksvården. Substitutionsbehandling av opioider är medicinsk behandling, vilket innebär att beslutet om att inleda och genomföra behandlingen fattas på vårdinriktade och medicinska grunder. Substitutionsbehandlingen av opioider regleras av social- och hälsovårdsministeriets förordning 33/2008.

Tjänsten är delvis avgiftsbelagd.

Du hittar priserna för tjänsten på sidan för klientavgifter.