Det mobila sjukhuset (LiiSa)

Det mobila sjukhuset LiiSa är en mobil diagnostik- och vårdenhet som är specialiserad på halvakuta joursituationer för klienter som bor inom serviceboende med dygnetruntomsorg och behöver hemvårdens stöd. Syftet med enheten är att ge patienten säker och kompetent vård utan dröjsmål i sitt eget hem. I halvakuta nödsituationer ersätter det mobila sjukhuset patientens besök på akutmottagningen. Det mobila sjukhuset LiiSa verkar dygnet runt. Verksamheten på det mobila sjukhuset LiiSa består av en telefonbedömning och vid behov en undersökning och bedömning hos patienten. Det mobila sjukhuset LiiSa kontaktas alltid av en skötare eller annan yrkesperson inom hemvård eller serviceboende med dygnetruntomsorg som deltar i din vård. LiiSas hembesök utförs alltid av en sjukskötare. LiiSas sjukskötare ger telefonvägledning till den person som vårdar patienten eller besöker patienten. Till exempel behandlar LiiSa sår, magbesvär, utslag, urinvägsproblem och intravenös hydrering. LiiSas sjukskötare har med sig forskningsutrustning och läkemedel. Med hjälp av snabba diagnosverktyg kan sjukskötaren mäta till exempel inflammationsvärdet och blodsockret hemma hos den boende. Vid behov konsulterar sjukskötaren patientens egen läkare eller akutmottagningens läkare. Till exempel kan LiiSas sjukskötare påbörja intravenöst dropp med antibiotika hemma hos den boende. Vid behov ordnas förflyttning av den boende till sjukhusvård. Efter det mobila sjukhusets diagnos- och utvärderingsbesök kan vården vid behov fortsätta med hemsjukhusets besök.

Villkor för att få tjänsten

Det mobila sjukhusets tjänster kräver att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som behandlar patienten kontaktar sjukhuset om klientens situation. Den yrkesutbildade personen kan vara skötare eller läkare inom serviceboende med heldygnsomsorg eller hemvården. Det mobila sjukhuset hanterar endast joursituationer och ersätter besök på jourpolikliniken. Det mobila sjukhuset hanterar inte livshotande situationer, där nödcentralen (112) bör kontaktas. Normal basvård av patientens underliggande sjukdomar eller till exempel kontroller av laboratorietester är inte LiiSas uppgifter.

Tjänsten är avgiftsfri.