Rehabilitering för klienter inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna

Vi stöder välbefinnandet och den dagliga funktionsförmågan med mentalvårds- och missbruksarbetets metoder.

Rehabilitering behövs i en situation där den vård som ges inom öppenvården inte är tillräcklig. Psykisk rehabilitering behövs i en situation där den mentala balansen har rubbats, vilket har lett till en försvagad funktionsförmåga. Missbruksrehabilitering stöder återhämtningen från missbruk och hanteringen av de problem med livskontrollen som detta har orsakat. Rehabiliteringen bygger på en utredning om behovet av vård och service som har gjorts inom öppenvården. På basis av utredningen tar yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården fram en rehabiliteringsplan tillsammans med dig. I rehabiliteringsplanen antecknas de gemensamt överenskomna åtgärderna som stöder ditt välbefinnande och främjar din livskompetens. Rehabiliteringen består av ett brett urval av metoder: den kan inkludera diskussioner, uppgifter och övning av olika färdigheter i din vardagsmiljö. Rehabiliteringen sker i växelverkan med en yrkesperson, en grupp eller en kombination av dessa. Särskilt i långvariga situationer som avsevärt försvagar livskompetensen finns olika gemensamma, gruppverksamheter som stöder dig och förebygger utslagning. Rehabilitering ges vid öppenvårdsbesök, som en tjänst i hemmet eller på en institution. Rehabilitering i sluten vård är avsedd som en stödåtgärd när öppen rehabilitering eller hemrehabilitering visar sig vara otillräcklig eller olämplig. Under öppen rehabilitering och hemrehabilitering bor klienten hemma. Rehabilitering i sluten vård omfattar uppehälle, vård och rehabilitering på sjukhus samt missbrukarvård vid en inrättning eller annan verksamhetsenhet.

Villkor för att få tjänsten

Mentalvårds- och missbruksarbetets rehabiliterande service kan ordnas för dig om en yrkeskunnig person inom social- och hälsovården har bedömt att du behöver den. Rehabiliteringen förutsätter att du själv är villig och engagerad, och att du har tillräckliga resurser för det rehabiliterande arbetet.

Tjänsten är delvis avgiftsbelagd.

Du hittar priserna för tjänsten på sidan för klientavgifter.