Socialarbete inom boendeservicen för klienter inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna

Genom denna tjänst hänvisar vi klienter inom mental- och missbruksvården till boendeservicen. Vi bedömer vilken typ av boenderelaterad hjälp klienterna behöver och hjälper dem att få tillgång till rätt tjänster.

Socialt arbete är systematiskt klient- och expertarbete enligt socialvårdslagen som ansvarar för att bedöma behovet av service för vuxna klienter inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna och för klienthandledningen till boendeservicen. Den boendeservice du får genom socialt arbete samordnas med det stöd som ges av andra aktörer, och genomförandet och effektiviteten av servicen styrs och följs upp. I servicen bedöms ditt servicebehov tillsammans med dig och du får ett beslut om boendeservice enligt socialvårdslagen. Servicebehovet hos klienter som hänvisas till boendeservicen bedöms regelbundet. Tillsammans med klienterna upprättas en serviceplan som beskriver rehabiliteringsmålen och metoderna för att uppnå dem. Det sociala arbetet är avgiftsfritt. Syftet med servicen är du får boendeservice som uppfyller dina behov och att du som ett resultat av rehabiliteringen kan leva och bo så självständigt som möjligt. Att söka sig till servicen är frivilligt. Om du har behov av stöd i boendet samt upplever utmaningar i fråga om den mentala hälsan och/eller missbruk, kan du kontakta mentalvårds- och missbrukstjänsterna. Även din närstående eller din vårdinstans kan initiera kontakten. Servicen är tidsbegränsad, och dess längd beror på ditt servicebehov.

Villkor för att få tjänsten

Servicen är avsedd för myndiga personer som på grund av psykiska och missbruksrelaterade orsaker är i behov av stöd i boendet. Klienten kan själv söka sig till servicen genom att kontakta mental- och missbruksvården eller i enlighet med socialvårdslagen kan kontakten tas av en anhörig eller myndighet som har oro över klienten boende. Ingen remiss behövs. Bedömningen av klienternas servicebehov görs i enlighet med socialvårdslagen.

Tjänsten är avgiftsfri.